Prihláška

Vyplňte všetky kolónky v prihláške na kurz sprievodca pravdivo a úplne! Prihlášku môžete vyplniť aj vo Worde – prihláška.


P R I H L Á Š K A

Vzdelávacia aktivita Sprievodca cestovného ruchu

Záväzne sa prihlasujem na vzdelávaciu aktivitu SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU. Oboznámil/-a som sa s textom ustanovení „Všeobecné zmluvné podmienky účasti na vzdelávacej aktivite Sprievodca cestovného ruchu akreditovaná MŠ SR č. 3038/2019/38/1“ a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.

POZNÁMKA:
Účastník vzdelávacej aktivity dokladá k formuláru „PRIHLÁŠKA“ ešte nasledovné prílohy:
1) doklad o najvyššom získanom vzdelaní
2) 2 x fotografia – portrét tváre o rozmeroch 3,5 x 4 cm

všeobecné zmluvné podmienky účasti na kurze

Účastnícky poplatok za vzdelávaciu aktivitu môže účastník uhradiť na tri splátky poukázaním na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu.: SK88 7500 0000 0003 5757 1203

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
Soňa Greksáková - Šíp Divadelná 5, 036 01 Martin Tel./fax: +421 43 423 7878 Mobil: +421 905 11 56 46 E-mail: sip@cksip.sk www.kurzsprievodca.sk www.cksip.sk
IČO: 34 703 594 DIČ: 102 634 72 45 ČSOB, a.s., SK88 7500 0000 0003 5757 1203