GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť Soňa Greksáková – Šíp založená a existujúca podľa slovenského  práva, so sídlom Divadelná 5, 036 01 Martin, Reg. č. 506-9243 (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Divadelná 5, 036 01 Martin, telefonický kontakt: +421905115646, emailový kontakt: sip@cksip.sk.

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 • Organizovanie Kurzu sprievodca cestovného ruchu – 300 hod. Právnym základom je podľa čl. 6 ods. 1 písm b) GDPR plnenie prihlášky na kurz, resp. oprávnený záujem pre kurzistov, v prospech ktorých bola prihláška na kurz uzavretá.
 • Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis.
 • Fotografie – vytváranie, ukladanie, zverejňovanie, na účely propagácie prevádzkovateľa a jeho činnosti pre zvýšenie ďalšieho predaja, súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas.
 • Sprostredkovanie sprievodcovskej a delegátskej činnosti. Právnym základom je oprávnený záujem pre kurzistov.

Kategórie dotknutých osobných údajov:

 • bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov – zdravotné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, údaje o bankovom účte, pohlavie, fotografie – na preukaz
 • meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu, výška pohľadávky/záväzku, iné údaje nevyhnutné na riadne vedenie účtovnej agendy
 • bežné osobné údaje: fotografie
 • Curriculum vitae

Kategórie príjemcov osobných údajov:

 • lektori kurzu
 • Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, iné oprávnené subjekty
 • 1. ubytovacie zariadenia, 2. dopravcovia, 3. iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu

Prenos osobných údajov do 3. krajín:

Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. 

Doba uchovávania osobných údajov: 

Podľa účelu, na ktorý sa osobné údaje spracuvávajú. Minimálne však na dobu 2 roky od ukončenia kurzu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. 

Profilovanie:

Na webových stránkach Prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb.

Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 1. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 2. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 3. právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: – všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, alebo ním písomne na to poverený zástupca.